****استرداد بلیطها فقط آنلاین انجام میشود
تمامی استردادها اعم از 1- کنسل از سمت هواپیمایی2- کنسل از سمت مسافر 
از طریق استرداد آنلاین صورت میگیردسایر اعلانات