در صورت تاخير بيش از دو ساعت ارائه بليط مهر شده الزامي است.سایر اعلانات