همکاران گرامي،درصورت تاخير بيش از دوساعت وتعجيل بيش ازيک ساعت،ارائه فيش واريزي به مسافر الزامي استسایر اعلانات