مسئوليت عدم پذيرش مسافر به علت مغايرت در اسامي بعهده شخص رزرو گيرنده ميباشدسایر اعلانات