فرودگاه مهر آباد
پروازهاي زاگرس/کيش اير/ وارش از ترمينال 1 مهرآباد 
پرواز آتا /قشم اير/معراج /ايران اير /ايران ايرتور/کارون از ترمينال 2 مهرآباد 
و ساير پروازها از ترمينال 4 انجام ميشود
سایر اعلانات