در صورت ظرفيت محدود پرواز تماس با پشتيباني حاصل فرماييدسایر اعلانات